Beställa rapporter

Din databas innehåller mängder med data. Data som är kunskap. Kunskap som är pengar.

Vill du ha en skräddarsydd rapport eller dashboard som sammanställer exakt det du vill se? Då kan du beställa en skräddarsydd rapport från Simutek. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi skapar och levererar rapporter i SQL Server Reporting Services (SSRS) . Reporting Services är en kostnadsfri rapportmotor som ingår i er SQL Server-databas. Rapporterna går att öppna i en webbläsare och vidare exportera till Excel, PDF mm. Det finns även möjligheter att schemalägga körningar som skickas ut med mail. Rapporterna kan utformas för desktop och mobil.

Första gången du beställer en rapport? Kontrollera att Reporting Services är aktiverat.

Rapportspecifikation

Följande mall kan användas för att beskriva en önskad rapport.

TITEL

Försäljning per säljare

FRÅGA

Summera ordervärde för samtliga order (fri- eller tillverkningsorder) per säljare.

RESULTAT

Resultat ska presenteras i form av en TABELL med en rad per Säljare och med kolumner:

Kolumn

Datatyp

Formattering

Kommentar

Säljare

text

Ordervärde

heltal

SUMMARAD

Rapporten ska avslutas med en summeringsrad där följande kolumner summeras:

  • Ordervärde

FILTER

Före rapporten körs ska det vara möjligt att ange följande filter.

Parameter

Datatyp

Obligatorisk

Förifyllt värde

Orderdatum fr.o.m.

datum

Ja

Första dagen för aktuellt år

Orderdatum till

datum

Ja

Sista dagen för aktuellt år

Säljare

lista

Nej

SORTERING

Resultat ska sorteras utefter Säljare i stigande ordning. Sorteringsordningen ska inte gå att ändra.

SCHEMALÄGGNING

Rapporten ska skickas ut per e-mail varje måndag klockan 07:00.

Rapporter går att schemalägga (köra automatist vid vissa tidsintervall) givet att det finns ett förifyllt värde för samtliga obligatoriska parametrar.

ÖVRIGA VILLKOR

Aktivera Reporting Services (SSRS)

Första gången du beställer en rapport måste er IT-partner kontrollera att SQL Server Reporting Services är installerad på er databasserver.

Aktivera och installera Reporting Services i native mode utefter installationsanvisningarna:

Installationen går i korthet ut på:

  • Installera Reporting Services i native mode

  • Kör Report Server Configuration Manager och godta standardinställningar.

  • Sätt behörigheter via webbportalen (http://localhost/reports):

    • Site Settings > Security. Tilldela rollen System User för användare eller grupp som ska ha tillgång till rapportsystemet. T.ex. för gruppen Everyone eller MYDOMAIN\Domain Users .

    • Root folder / hem-mapp > Folder Settings / Manage folder. Tilldela rollen Browser till alla användare som ska kunna köra rapporter från denna mapp. T.ex. för gruppen Everyone eller Alla .

  • Kontrollera att administratör och slutanvändare kan öppna http://er-db-server/reports .

Sitter du på en äldre version av SQL-server? Då kan det vara läge att uppgradera. I nyaste SQL Server är användargränssnittet för att se och köra rapporter förbättrat och rapporterna har stöd för mer funktioner.

Standardfunktion jämfört med skräddarsytt

Det finns flera viktiga faktorer att överväga när det kommer till att välja mellan att använda en standardfunktion som ingår i din produkt eller beställa en skräddarsydd funktion.

Standard

En standardfunktion är en funktion som redan är inbyggd i din produkt. Standardfunktioner har fördelen av att vara direkt tillgängliga och enkla att använda. De är utformade för att möta behoven och användningsområdena som de flesta kunder har.

Testning. Standardfunktioner testats kontinuerligt av programutgivaren och då de även används av alla kunder leder det till att de är stabila och pålitliga.

Underhåll. Standardfunktioner utvecklas kontinuerligt för att fortsatt fungera i framtida versioner och vid behov införs förbättringar utefter önskemål.

Support. Standardfunktioner omfattas normalt av kostnadsfri support. Programutgivaren vet hur standardfunktioner förväntas fungera och kan hjälpa dig att komma igång och svara på frågor.

Säkerhetskopiering. För molntjänster (SaaS) ansvarar leverantören för säkerhetskopiering. För installerade program (on-premise) ansvarar kunden för säkerhetskopiering av databasen.

Tillkommande kostnader. Standardfunktioner innebär sällan extra kostnader utöver priset för produkten. De är en del av paketet som du har köpt. Möter inte standardfunktionen ditt önskemål till fullo finns möjligheten att registrera ett önskemål om förändrad funktion.

Skräddarsytt

En skräddarsydd funktion är en specialutvecklad funktion som har skapats för att möta specifika krav eller behov som du har definierat. Detta kan inkludera anpassningar, tillägg eller helt nya funktioner.

Testning. Skräddarsydda funktioner levereras efter bästa förmåga för att uppfylla ställda krav. Det lämnas vanligtvis inga garantier och ansvaret för funktionen tas över av dig vid accepterad leverans. Du är själv ansvarig att testa att funktionen du beställt lever upp till dina förväntningar samt därefter kontinuerligt testa att de fortsättningsvis fungerar.

Underhåll. Skräddarsydda funktioner underhålls inte och kan sluta att fungera vid framtida uppgraderingar. Då krävs tillkommande arbete för att korrigera funktionen. Vid större uppgraderingar, t.ex. vid generationsbyten, kan funktionen helt behöva beställas på nytt då de måste skrivas om från början.

Support. Support på skräddarsydda funktioner tillkommer. Det är oftast mer tidskrävande att ge support på en skräddarsydd funktion som inte är vanligt förekommande och som har unika kundspecifika detaljer.

Säkerhetskopiering. Kund ansvarar att arkivera levererade produkter.

Tillkommande kostnader. Utöver utvecklingen av den skräddarsydda funktionen är det vanligt att det tillkommer kostnader vid framtida felsökning och testning, vidareutveckling eller korrigering samt support. Finns ett stort behov av dessa tjänster går det oftast att teckna ett förvaltningsavtal.

Summering

En skräddarsydd funktion är alltid ett dyrare alternativ att välja, både initialt och med tiden.

En skräddarsydd funktion ger dock fördelen att helt få en funktion efter dina behov vilket kan ge din verksamhet konkurrensfördelar. Det kan även vara ett bra tillfällig lösning där behovet på sikt kommer upphöra.

Last updated