Koppla debiterbart kostnadsställe för återrapportering via GKS Plan

Tid som återrapporteras från produktionen skapar underlag för debitering på ordern.

Säkerställ först att det finns ett kostnadsställe som är markerat som debiterbart. Nya kostnadsställen läggs upp i GKS Kalkyl i menyval Administratör > Kostnadsställen.

För återrapportering av t ex nytt kostnadsställe BUD så läggs detta lämpligen upp som eget arbete och debiterbart. Ett förslag till upplägg av timdebitering är 100 kr. Koppla kostnadsstället till lämpligt kalkylmoment i detta fall Frakt. Återrapportering på detta kostnadsställe från GKS Web kan göras med decimaler och kan då återspegla rätt pris. Exempel är en återrapportering i tid på 1,75 h på kostnadsställe BUD ger total återrapportering på 175 kr på specifik order.

Återrapportering av extra arbete är lämpligt att också koppla i GKS Plan så att personal kan återrapportera extra nedlagd tid och detta hamnar med automatik på tillverkningsorderns fria orderrader. Säljare eller projektledare får information vid frisläppning om att det inkommit extra tid och kan ta ställning till om och hur mycket som ska debiteras kunden på ordern.

Säkerställ att det finns ett kostnadsställe för kundändringar eller tillkommande arbete. Kostnadsstället måste vara markerat som debiterbart och ha en timkostnad och ett timpris ut mot kund. Koppla kostnadsstället till valfritt kalkylmoment. Rör det sig om extra arbete i prepress, original eller byrå så är det lämpligt att koppla till kalkylmoment 'Original'. I annat fall går det bra med valfritt t ex övrigt.

Last updated