Flytta GKS3 till en ny server

Genom att sätta upp och testa en ny server parallellt med den befintliga kan en smidig och säker övergång ske med minimal nertid. I denna artikel beskrivs de övergripande stegen.

Förbered den nya servern

Vi kommer att installera och testa GKS3 på den nya servern mot en kopia av databasen. Detta påverkar inte användarna som fortsatt kan arbeta mot den gamla servern.

Denna guide utgår från att du kommer att installera både GKS3 och databasmotorn på samma server. Se systemkraven gällande när det är rekommenderat att ha databasmotorn på en separat server.

Installera operativsystem och databasmotor

 1. Läs Systemkrav gällande serveroperativsystem och databasmotor.

 2. Installera serveroperativsystem samt uppdatera med senaste säkerhetsuppdateringar.

 3. Anslut servern till det lokala nätverket.

 4. Installera Microsoft SQL Server.

Kopiera databas

 1. Ta en backup av databasen och kopiera denna .BAK-fil till den nya servern.

 2. Återställ backupfilen till en ny databas med namn GKS.

Installera GKS3

 1. Följ installationsanvisningarna för GKS3.

  • Kopiera mappen GKS3 från gamla servern.

  • Hoppa över rubriken Registrera GKS3.

 2. Peka på den gamla nyckelservern om den finns tillgänglig inom nätverket.

GKS.INI
KEYSERVER=old-server

Kontrollera att det inte finns ett semikolon ( ;; ) före KEYSERVER i GKS.INI. Ett inledande semikolon kommenterar bort raden så att värdet ignoreras. I det fallet antas KEYSERVER vara samma som SERVER.

För att den nya servern ska kunna kommunicera med befintlig nyckelserver krävs att den är ansluten till samma nätverk som den gamla servern. Säkerställ också att ingen brandvägg blockerar trafiken över port TCP 47007 mellan servrarna.

Kan du inte komma åt din befintliga nyckelserver från den nya? Använd då vår test-nyckelserver under tiden den nya servern installeras och funktionstestas: KEYSERVER=gks-keyserver-03.westeurope.cloudapp.azure.com

Observera att denna nyckelserver inte får användas i produktion.

Testa den nya servern

Testa att det går att köra GKS3 Kalkyl . Först från den nya serverdatorn och sedan på minst en klientdator.

Installera därefter eventuella tillägsmoduler enligt installationsanvisningarna.

Gå över på den nya server

När den nya servern är uppsatt och testad är det dags att planera för den skarpa övergången. Meddela alla användare vilken tidpunkt detta är planerat till och den förväntade nertiden.

Meddela Simutek vilken tidpunkt detta kommer att ske då vi behöver finnas tillgängliga för att ge ut en ny licensnyckel.

Logga ut användare

Samtliga användare måste avsluta all GKS-programvara. Inget arbete kan ske i GKS under flytten.

Stoppa tjänster

Stoppa samtliga GKS-tjänster på gammal server. Sätt dem till Startup: Disabled så att de inte startas igen av misstag.

 • GKS Licenshanterare

Ta gamla databasen offline

Ta databasen GKS offline. Detta säkerställer att ingen av misstag kan fortsätta köra mot fel databas.

Avregistrering och nyregistrering

Kontakta Simutek för detta steg.

 1. Avregistrera GKS3 på gammal serverdator.

 2. Nyregistrera GKS3 på den nya serverdatorn.

 3. Uppdatera GKS.INI så att KEYSERVER pekar på den nya servern.

Last updated